forever

ایـטּ وب בیگـہ آپ نمیشـہ
 میخوام براے همیشـہ ایـטּ وبلاگو ببنـבم
 نظرات هم تاییـב نمیشـہ


 
 
 פֿـבاحافظ همگے

/ 0 نظر / 22 بازدید