بیچاره دلم

بیچاره دلم
با دیدنت باز هم لرزید
نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی
بیچاره دل است
عقل ندارد


 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
سارای صحرا

دله دیگه ادم نمیشه که!!!! خخخخخخخخخخخخخخخخخخ [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

مریم تر از پاکی

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی[افسوس]

محیا

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان یـــــکــــ بــــغـــض و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی