تو روحـــ

 

 تــــو روحــــﮧ بـــعــــضـــے آهــــنـــگا


 بـــعــــضـــے عــــطــــرا


 بــعــــضـے ڪــــوچـــﮧ پــــس ڪــــوچــــﮧ هـــــا


 بــعــــضــے تــیـــڪـــﮧ ڪـــــلام هـــــا


 3343 اس ام اس save شــــבه

 
بــعــــضــے صــحــــنـﮧ هـــــا


 بــعــــضــے ڪـــارا


 بــعـــضـے פֿـــــاطــــــره هــــا

 
لـعـــنـــتــــیـــا آבمــــو مــیـــبـــرלּ بــﮧ روزایـــے ڪــﮧ


 واســــﮧ از بــیــלּ بــــرבنـــشــــوלּ تــــو ذهـــنــت


 ویـــــروלּ شــــــבﮮ


 בرב ڪـــشــــیــــבﮮ


 ســـــوפֿــــتــیــو از نـــــو ســــاפֿـــــتـــے ...

 

مــــــــرב


 چــیـــــزﮮ בاره بــﮧ نــام غــــــــــرور


 بــــــرا هـــمــیــלּ هـــمــﮧ فــڪـــــــــر مــــے ڪـــنــלּ


 בلــش از ســنـــگ  وگـــــرنـــﮧ....


 هـــــــــزار بـــار بــیــشــــتـــر از زَלּ


بـﮧ اِحـــســـــاس و نــــــوازِش نــیـــاز בاره

 

 صرفــا جهتـ اطلاع
 
 تا یــہ مـבت آپ نمیکنــم بـہ בلایل شخصے
 بهتــوטּ سر میزنم امـا خیـلے کم
 ولے موقعــے کـہ برگشتم حتما جبراטּ میکنـم
 و ایـטּ حرف نیست،واقعــا جبراטּ میکنم
 
 راستے بایـב بـہ اطلاع بعضیا برسونم
 الکے نگیـב لینک کرבم،مـטּ لینکاتونو میبینم و اگر اسمم نباشـہ
 چیزے بهتوטּ نمیگم ولے شما رو لینک میکنم ،ولے بعـב از مـבتے اگر لینکم نکنیـב حذف میشیـב !

 

/ 365 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم 2

لینک جیگر لینک میکنی ????

asma:)

اگــــــرمـیـخـواهــــــی بــــــه مــــــن تـکـیــــــه کـنــــــی , تـکـیــــــه کــــــن ... فـقـــــط بــــــدان کــــــه مــــــن , دیــــــواری تــــــرک خــــــورده ام ...!! تـحـمـــــل تـکـیـــــه دارم امــــــا ضــربـــــه را نـــــــه ......![]

بانوی مشرقی

دِلْ تنگے اَم را با فاصلــہ مے نویسَمْـــ ... تا شایدْ فاصلــہ اے بین دِلَمْـــ و تنگے بیُفـــتدْ ... چــہ خیالــــِ خامے دارممْـــ ... ! اینْ مَدار فاصلــہ مُـــوَربْ اَستْ ... چندے کــہ بگذردْ ... دوباره مے شَودْ : " تَــــــنْـــــــــگے ِ دِ لْ

نازنین

می خندی..؟ می لرزد دلـــم انگـــار که قلبم روی گسل لب های تـــوست

نازنین

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی بازم میل خودت برو دوراتو بزن

نازنین

اگر کارگردان بودم صدای نفسهایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود

نازنین

قانعم او قسمت من نبود مال مردم بود قربان دلم كه مال مردم خور نيست

رها

دختر بودن تاوان دارد.... بزرگ میشوی دل میبندی تنت را برایش عریان میکنی نه از روی هوس بلکه از روی عشق وقتی دلش را زدی میرود.... و تو میمانی و خودت.... ان زمان تو یک هرزه ای و او کمی دختر بازی کرده....! مواظب خودت باش.......خواهشا...ااااپم

عاشق تنها

باور کن این متن لبخند رو لبات میاره،روزتو میسازه♥♥♥♥ هرشب قبل از خواب کسی به تو فکر میکنه♥♥♥♥ حداقل 15نفر تو این دنیا هستن که عاشقتن♥♥♥♥ تنها دلیل واسه وقتی که کسی ازت متنفره اینه که اونا میخوان مثل تو باشن♥♥♥♥ تو این دنیا حداقل دو نفر هستند که برات میمرن♥♥♥♥ تو برای یک کس به اندازه ی دنیا ارزش داری♥♥♥♥ کسی که حتی نمیدونی وجود داره عاشقته♥♥♥♥ موقعی که همیشه بزرگترین اشتباه رو میکنی ی چیز خوب از توش درمیاد♥♥♥♥ همیشه پیروزی هاتو یادت باشه♥♥♥♥ حرف های بد دیگران رو فراموش کن♥♥♥♥ پس اگه عاشق دوستاتی اینو براشون بفرست،از جمله کسی که اینو برات فرستاده♥♥♥♥ امشب...نیمه شب...عشق واقعیت میفهمه دوست داره..!!♥♥♥♥ ی چیز خوب برات تا ساعت 12شب اتفاق میفته وساعت 4 بعد از ظهر فردا میتونی هرجا باشی... واسه بزرگترین شک زندگیت آماده باشی...♥♥♥♥

عاشق تنها

باور کن این متن لبخند رو لبات میاره،روزتو میسازه♥♥♥♥ هرشب قبل از خواب کسی به تو فکر میکنه♥♥♥♥ حداقل 15نفر تو این دنیا هستن که عاشقتن♥♥♥♥ تنها دلیل واسه وقتی که کسی ازت متنفره اینه که اونا میخوان مثل تو باشن♥♥♥♥ تو این دنیا حداقل دو نفر هستند که برات میمرن♥♥♥♥ تو برای یک کس به اندازه ی دنیا ارزش داری♥♥♥♥ کسی که حتی نمیدونی وجود داره عاشقته♥♥♥♥ موقعی که همیشه بزرگترین اشتباه رو میکنی ی چیز خوب از توش درمیاد♥♥♥♥ همیشه پیروزی هاتو یادت باشه♥♥♥♥ حرف های بد دیگران رو فراموش کن♥♥♥♥ پس اگه عاشق دوستاتی اینو براشون بفرست،از جمله کسی که اینو برات فرستاده♥♥♥♥ امشب...نیمه شب...عشق واقعیت میفهمه دوست داره..!!♥♥♥♥ ی چیز خوب برات تا ساعت 12شب اتفاق میفته وساعت 4 بعد از ظهر فردا میتونی هرجا باشی... واسه بزرگترین شک زندگیت آماده باشی...♥♥♥♥