جذبه نگاهت...

شبانگاهان در حالیکه به نقطه ای زل زده ام

به تو فکر میکنم

به جذبه نگاهت

لحظه ای خود را غافل از تو نمی بینم

لبانم برای معصومیت چشمانت ترانه می سراید

در دل غم عجیبی حس میکنم

هرچه میکنم نمی توانم بنویسم

آخر، نگاهم نگاهت را کم دارد...!

/ 1 نظر / 19 بازدید
فائزه

میخواهمتــــــــــــــــــــ… ولــــی… دوری… خیلی خیلی دور... نه دستم به دستانـــــــت میرسد نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ...