گاه می اندیشم

√  گــاه مــے انـכیشـــم

خبــر مـــرگ مـــرا بــا تــــو چـﮧ ڪـ؟ـس مــے گــویـــכ!

آن زمـــاטּ ڪـﮧ خبــر مــرگ مــرا از ڪـωــے مــے شنـوے،

روےِ تـــو را ڪـاش مــے כیـכم…!

شــانـﮧ بـالـا زכنـﭞْ را؛ بــے قـیـــכ…!

و تڪـاטּ כاכטּِ כωــﭡـﭞْ ڪـﮧ؛ مـهــــم نیـωــﭞْ زیــــاכ!

و تڪــاטּ כاכטּِ ωــر را ڪـﮧ؛ عـجب(!) عـاقبـﭞْ مُـــرכ…؟!

افــωـــوس…!

ڪــاش مــے כیـכم…

مـטּ بــا خـــوכ مــے گــویــــم…

چـﮧ ڪـωــے بـاور ڪـرכ،

جنگـل جــاטּ مـرا؛

آتـشِ عـشـق تــــو خـاڪـωــﭡـــر ڪـرכ…!؟


/ 2 نظر / 23 بازدید
s

[خنثی]عکسه تو حلقم