چقدر تلخ است..

چقـــــــــــــــــدر تلخ است بعد از سال ها...

انتظـــــــــــــــــــــــار...

نیـــــــــــــــــمه گم شــــــده ات را...

کامل بیــــــــــــــــابی....

/ 5 نظر / 19 بازدید
فریا

رزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی دست تو اما... باشد. "ما"ی ما "من" نشود سایه ات از سر تنهایی من کم نشود.

hani

ﺧــٌــﺪﺍﯾــــــﺍ !! ﺁﻏﻮﺷـَــﺕ ﺭﺍ ﺍِﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪَﻫـــــﯽ ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ! ﭼﯿــــﺰﯼ ﻧـَــﺪﺍﺭﻡ .. ﺍﻣـــﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﻔﺘﻦ ِ ﺣﺮﻓﻬـــــﺎﯼ ﺗﻮ ؛ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﯿــــــﺎﺭ . . . ﻣﯽ ﺷـَــﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐـــﺾ ﻛﻨــَــﻡ ؟ ﺗﻮ ﺑﮕـــﻮﯾﯽ : ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷــَــﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕــــﻮﻧــﻩ ﺑﻐﺾ ﻛﻨــــﯽ . . . ؟ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣـَــﻥ ﺑﮕﻮﯾـــَــﻡ " ﺧـﺪﺍﯾـــــﺎ " ﺗﻮ ﺑﮕـــﻮﯾﯽ : ﺟﺎﻥ ِ ﺩﻟـــﻡ . . . ! ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ ﺑﯿـــﺎﯾﯽ ؟ ﺗﻤﻨــــﺎ ﻣﯿﻜﻨـــَـﻢ

فریا

اگه اننتقاد پذیری یچی بگم؟ طرح قالبت جالب نی اون قبلیه خیلی خوشگل تر از این بو نمیدونم شاید من خودمو اینو قبلا داشتم از چشمم افتاده

faeze7

آره.ولی چقدر خوبه دیگه کنارش بذاری و فراموشش کنی. خوبه به دنبال عشق واقعیت باشی. و مطمئن باش اونی که کامل شه هرگز مال تو نبوده و نخواهدشد[ماچ]