یک روز میرسد

یک روز می رسد...

یک ملافه سفید پایان می دهد...

به من...

به شیطنت هایم...

به بازیگوشی هایم...

به خنده های بلندم...

روزی که همه با دیدن عکسم

بغض می کنند و می گویند:

دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده...

/ 19 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Ooo Mab ooO

منتظر قطارم قطارے ڪـﮧ مسافرم בر آלּ نیست و مـטּ בر ایستگاه نیستم مـטּ روے ریلم !

Virginia

[لبخند] سلام... چرا دیگه بهم سر نمیزنی؟[گریه] به اون یکی وبلاگم سر زدی؟[سوال] فکر نکنم...[افسوس] اما حالا یه سری بزن [چشمک] فعلا...[خداحافظ]

پری

خدا نکنه دوستم [ناراحت] بهم سربزن

Ooo Mab ooO

دنـــیـــــا خســـته ام . . ./ کمـــی صبــر کــن . . . کــوتــــــــاه . . . بــه انــدازه ی آتــش کشـــیــدن یکـــ کــبریـــت وروشــن کــردن یکـــ سیگـــار. . . بـــه انـــدازه ی یکـــ پلکـــ زدن . . . وحتـــی کـــوتـــاه تـــر. . . بـــه انـــدازه ی دوام لبخـــندم . . . فقـــط یکـــ لحـــظه بـایـــستــ . . . لعنــــتی بـــرای ازپـــا درآوردنـــم دیــــر نمیشـــود. . . خــــســـته ام . . . یکـــ لحـــظه بــایســـت . . ./

children76

هـنـگامــے کـــﮧ נر زכּـــנگـے اوجــ مـیـگیـری ،נوسـتـاכּــتــ مـی فـهمـنــנ تـــو چــــﮧ کسـی بـــوנی ! امـا هـنگامـے کـــﮧ در زنـدگـے بــــﮧ زمـیــכּ مــے خـوری ، آنـوقـت تـــو میـفهـمـے کـه دوستـاכּــت چـه کـسـاכּــے بـوנنـנ . . .

children76

نمیخواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود اما این روز ها کاری از دستم بر نمی اید!! تو انجا من اینجا..... همه راست میگفتند تو کجا من کجا...!!!

پرنیان

ولی اون موقع دیگه خیلی دیر شده برم نمیگردیم

Zanyar MM

وبت خیلی باحاله من همیشه با این جمله کنار موس بازی میکنم