پاییز تنهایی..

یک روز اگر آمدی

و در امتداد پاییز درختهای یک باغ

دختری را دیدی که روی طلایی برگ ها زانو زده

مبادا به تمام قد بایستی روبه روی او و زل بزنی به خاکستری خاطراتش

شاید رفته دلتنگی هایش را همدم خاک کند

بسپارش به تنهایی...

پی نوشت۱:

همه به زخم های شان دستمال می بندند من به زخم زندگی ام دل بسته ام...!

پی نوشت ۲:

**بیش ترین دروغی که در این دنیا گفتم این کلمه است: خوبم.....!

/ 0 نظر / 18 بازدید