گاهی هستی

گاهی نه

گاهی دوستت دارم

گاهی نه

تو کیستی و از کجایی

که هر غروب دلتنگت می شوم

 

****

 

تــــــــــــــــو بخنـــد .......

 

منـــــــــــــ ؛ جـانــــــــــ می دهمـــ !!!!

 

 

 

****

 

خرابم،،خراب!!
به اندازه همان"قاضی"
که متهم اعدامی اش...
رفیقش بود!!!

 

 

 

****

 

پـــنــجره را بــــاز کــن و

و از ایـــن هـــوای مــطبــوع بـــارانی لــذت بــبــر

خــوشــبخـتــانــه بـــاران ارثــــــ پــدر هیــچ کــس نیـــستـــ..

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید